Sopimusehdot

Sopimuksen osapuolet ja soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan TimeOut Siivouspalvelu Oy:n (”Fiksu Siivouspalvelu”) ja Asiakkaan välillä solmittuun palvelusopimukseen.

Sopimuksen kohde ja tarkoitus

Sopimuksen tarkoituksena on määrittää ehdot, joiden mukaan Fiksu Siivousapalvelu tuottaa Asiakkaalle kotipalveluja.

Sopimuskausi

Sopimus astuu voimaan Asiakkaan hyväksyttyä tilausehdot, tilattuaan palvelun ja saatuaan vahvistuksen sekä laskun. Asiakas vakuuttaa hyväksymällä tilausehdot antaneensa riittävät ja oikeat tiedot kohteesta, jotta Fiksu Siivousaplvelun asiakaspalvelija voi suorittaa tilatun palvelun. Yksittäisen tilauksen osalta sopimus on voimassa siihen asti, kun asiakas on hyväksynyt suoritetun palvelun.Asiakas voi tehdä myös säännöllisen tilauksen, milloin asiakkaan kanssa sovitaan palvelun sisällöstä ja ajankohdista erikseen. Tällöinkin kustakin tilauksesta lähetetään erikseen vahvistus ja lasku asiakkaalle.

Palvelut

Fiksu Siivousapalvelu tarjoaa siivouspalvelua. Fiksu Siivouspalvelun Asiakas tilaa palvelua tunneissa ja tilatun palvelun kesto ja Asiakkaan toiveet vaikuttavat siihen, miten paljon työtehtäviä ehditään toteuttaa.

Hinnat ja laskutus

Fiksu Siivousapalvelun siivouspalveluiden hinnat ovat voimassa olevan hinnaston mukaiset ja hintoihin sisältyy voimassa olevan arvolisäverokannan mukainen arvolisävero. Fiksu Siivousapalvelu pidättää oikeudet hintojen muutoksiin.

Säännöllisessä sekä yksittäisessä varauksessa lähetämme laskun aina kuun ensimmäisenä päivänä.

Mikäli varaus peruuntuisi Fiksu Siivousapalvelun johtuvista syistä, palautamme maksetun maksun asiakkaalle. Palautamme maksun myös silloin, jos asiakas peruuttaa varauksen kaksi (2) vuorokautta ennen varauksen ajankohtaa. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista veloitamme yhden (1) tunnin palvelumaksua vastaavan summan. Asiakas voi siirtää palvelua veloituksetta ilmoittamalla siitä kaksi (2) vuorokautta ennen varauksen ajankohtaa.

Säännöllisissä varauksissa lähetämme laskun pääsääntöisesti sähköpostilla. Paperilaskun lähettämisestä perimme 2,58 euron laskutuslisän. Maksumuistutuksesta perimme 5 euron ylimääräisen laskutuslisän.

Asiakkaan velvollisuudet

Asiakas vastaa siitä, että on antanut kaiken palvelun suorittamisen kannalta tarpeellisen tiedon joko Fiksu Siivouspalvelulle ja Fiksu Siivouspalvelun yhteistyökumppanille eli asiakaspalvelijalle. Asiakkaan on muun muassa kerrottava mahdollista työvälineistä ja puhdistusaineista. Asiakkaan kodissa tapahtuvassa palvelussa asiakkaan on myös huolehdittava asiakaspalvelijan pääsystä sisälle kotiin.

Irtisanominen, siirtäminen tai peruuttaminen

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimussiivous. Sopimussiivouksilla on kuukauden irtisanomisaika. Asiakkaalla on oikeus siirtää tilaamansa palvelu ilmoittamalla Fiksu Siivousapalvelulle siitä kaksi (2) päivää ennen sovittua palvelun suoritushetkeä. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista veloitamme sovitun palvelun hinnasta 50 %. Mikäli peruutus tehdään sovittuna suorituspäivänä, veloitamme palvelun täysimääräisesti.

Ylivoimainen este

Fiksu Siivouspalvelu ei vastaa ylivoimaisen esteen kuten työtaistelun, mellakan, luonnon mullistuksen, sähkö- tai tietoliikennekatkoksen tms. vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevan seikan aiheuttamista sopimusvelvoitteiden täyttämättä jäämisestä tai viivästymisestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään myös autoväylienruuhkia, liikenneonnettomuuksia sekä Fiksu Siivouspalvelun asiakaspalvelijoiden sairastumisia.

Reklamaatiot ja huomautukset

Mikäli Asiakas on tyytymätön tilaamaansa palveluun, siitä tulee ilmoittaa kirjallisesti Fiksu Siivouspalvelulle kahden (2) päivän kuluessa palvelun suorittamisesta.

Sopimuksen purkaminen

Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli Fiksu Siivouspalvelu olennaisesti laiminlyö sopimuksen mukaiset velvoitteensa tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja. Fiksu Siivouspalveulla on oikeus purkaa sopimus, jos asiakas laiminlyö sovittuja maksuja. Fiksu Siivouspalveulla on oikeus purkaa sopimus myös silloin, jos asiakas laiminlyö tämän sopimuksen velvollisuuksia, eikä korjaa niitä Fiksu Siivouspalvelun pyynnöstä.

Salassapitovelvollisuus

Kaikki Fiksu Siivouspalvelun yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet pitämään salassa asiakkaisiin tai heidän henkilökohtaisiin oloihinsa liittyvät seikat. Fiksu Siivouspalvelu ei luovuta Asiakkaan tietoja kolmansille osapuolille, pois lukien ne yhteistyökumppanit, joiden panos palvelun suorittamiselle on välttämätön.

Sopimuksen muuttaminen

Fiksu Siivousapalvelu pidättää oikeudet tilausehtojen muuttamiseen

Fiksu Siivouspalvleun vastuut

Fiksu Siivouspalvleu vastaa välittömistä esine- ja henkilövahingoista, joiden voidaan osoittaa aiheutuneen Fiksu Siivouspalvelun tai Fiksu Siivouspalvelun yhteistyökumppanien toiminnasta suoritettaessa palveluita, ei kuitenkaan silloin, jos vahinko aiheutuu Asiakkaan osoittamien työvälineiden tai puhdistusaineiden soveltumattomuudesta, eikä myöskään silloin, jos Asiakas pyytää siirtämään raskaita huonekaluja siivouksen aikana, esim. pöydät, sohvat, jääkaapit, pakastimet, pesukoneet jne. Fiksu Siivouspalvelu ei vastaa vahingosta myöskään silloin, kun vahinko aiheutuu asiakkaan antamasta puutteellisesta informaatiosta. Fiksu Siivouspalvelu ei vastaa välillisistä vahingoista.

Ristiriitojen ratkaiseminen

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat pyritään ratkaisemaan neuvotteluilla osapuolten välillä. Sovittelun epäonnistuessa sopimusta koskevat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.